Privacystatement

Vertrouwen is voor ons (PGGM&CO) de basis om met jou en onze partners (IZZ en PFZW) samen te werken. Dit vertrouwen vraagt om openheid van ons over de persoonsgegevens die wij van je verwerken. Maar ook om veiligheid van diezelfde persoonsgegevens bij ons. Wij gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die je ons verstrekt en houden ons daarbij aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.1. Verwerking van jouw persoonsgegevens

1.1 Verwerkingsverantwoordelijke

PGGM&CO (PGGM Services B.V.) is verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van De Fitte Top 100.

Heb je vragen over dit privacystatement of de verwerking van je persoonsgegevens? Laat het ons weten door middel van een brief gericht aan de functionaris voor gegevensbescherming van PGGM&CO, Postbus 117, 3700 AC Zeist of e-mail gericht aan: functionaris.gegevensbescherming@pggmenco.nl.


1.2 Verwerkte persoonsgegevens

De Fitte Top 100 verwerkt de volgende persoonsgegevens wanneer betrokkenen een idee insturen via de website fittetop100.nl:

- Voornaam of teamnaam;
- Subsector waarin de betrokkkene werkzaam is; 
- E-mailadres;
- Eventueel: foto waarop de betrokkene of een derde herkenbaar is afgebeeld.


   1.3 Doeleinden verwerking persoonsgegevens

   De Fitte Top 100 gebruikt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

   - Publicatie van de voornaam of teamnaam van de betrokkene, de subsector waarin de betrokkene werkzaam is, het idee en eventueel een foto van het ingezonden idee op de website www.fittetop100.nl om collega’s in zorg en welzijn te inspireren met fitte ideeën.
   - Communicatie per e-mail met betrekking tot de publicatie op de website en het eventueel winnen van de prijs.
   - Publicatie van de voornaam of teamnaam van de betrokkene, de subsector waarin de betrokkene werkzaam is, het idee en eventueel een foto van het ingezonden idee op de sociale mediakanalen (Facebook, Instagram, LinkedIn) van IZZ, PFZW en PGGM&CO en in nieuwsbrieven van IZZ, PFZW en PGGM&CO, om collega’s in zorg en welzijn tot maximaal één jaar na lancering van de website te inspireren met fitte ideeën. 
   - De winnaar en diens idee bekendmaken op de sociale mediakanalen (Facebook, Instagram, LinkedIn) van IZZ, PFZW en PGGM&CO en in nieuwsbrieven van IZZ, PFZW en PGGM&CO, om collega’s in zorg en welzijn te inspireren met fitte ideeën.

   Voor de verwerking van je persoonsgegevens heb je toestemming gegeven. Je kunt jouw toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar info@fittetop100.nl of door contact op te nemen via het contactformulier op de website www.fittetop100.nl. Wil je geen informatie van De Fitte Top 100 per e-mail te ontvangen, dan kun jij je afmelden via een reply op de e-mail die je hebt gekregen.


   1.4 Bewaartermijn persoonsgegevens

   De Fitte Top 100 bewaart je persoonsgegevens tot maximaal één jaar na lancering van de website. voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt (1.3), dan wel op grond van de wet is vereist.


   1.5 Verstrekking aan derden

   Wij delen je persoonsgegevens alleen met derden die in opdracht van ons werken, of wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Of wanneer je hiervoor toestemming hebt gegeven, bijvoorbeeld voor publicatie op de sociale mediakanalen of de nieuwsbrieven van PGGM&CO, IZZ en PFZW. De derden die in opdracht van ons werken zijn onze verwerkers, waarmee we een verwerkersovereenkomst sluiten.

   Wij geven je persoonsgegevens niet door aan een partij buiten de Europese Economische Ruimte (EER), tenzij dat echt niet anders kan. Dan bedingen wij passende waarborgen om te zorgen dat je privacy rechten ook buiten de EER afdoende beschermd zijn.

   2. Beveiliging van jouw persoonsgegevens

   Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen, om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. Medewerkers van PGGM&CO hebben uitsluitend toegang tot je persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie en zijn altijd gebonden aan geheimhouding.

   3. Rechten t.a.v. jouw persoonsgegevens

   Op grond van de AVG heb je de volgende rechten:

   - Recht op inzage
   - Recht op rectificatie en aanvulling
   - Recht op vergetelheid
   - Recht op dataportabiliteit
   - Recht op bezwaar
   - Recht op beperking van de verwerking
   - Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering

   Als je gebruikt wilt maken van je rechten, kun je dat kenbaar maken door een verzoek te richten aan PGGM&CO, t.a.v. functionaris voor gegevensbescherming, Postbus 117, 3700 AC Zeist of mailen naar functionaris.gegevensbescherming@pggmenco.nl.

   In dit verzoek dien je duidelijk aan te geven welk privacyrecht (recht van betrokkene) het betreft en wat je van PGGM&CO vraagt. Alvorens je verzoek in behandeling te nemen, kan PGGM&CO je vragen je te identificeren, zodat wij er zeker van zijn dat wij geen (informatie over) persoonsgegevens aan een verkeerde persoon verstrekken. Daartoe wordt dan contact met je opgenomen.

   Je hoort in ieder binnen één maand na ontvangst van het verzoek over het gevolg dat aan je verzoek wordt gegeven.


   3.1 Recht op inzage

   Wij houden je persoonsgegevens graag actueel. Als je wilt weten welke persoonsgegevens De Fitte Top 100 van je heeft, dan kun je ons om een opgave vragen via info@fittetop100.nl. Wij zullen je dan binnen twee weken een overzicht van je persoonsgegevens verstrekken.


   3.2 Recht op rectificatie en aanvulling

   Heb je een overzicht opgevraagd van je persoonsgegevens via info@fittetop100.nl en zijn je persoonsgegevens daarin onjuist of onvolledig, dan kun je per e-mail om wijziging of bijwerking van de persoonsgegevens verzoeken. Binnen twee weken ontvang je een reactie op je verzoek.


   3.3 Recht op vergetelheid

   Je hebt het recht om ‘vergeten’ te worden. Wil jij je persoonsgegevens laten verwijderen, dan kun je per e-mail om verwijdering van de persoonsgegevens verzoeken. Binnen twee weken ontvang je een reactie op je verzoek.


   3.4 Recht op dataportabiliteit

   Je hebt het recht om een overzicht te vragen van de persoonsgegevens die De Fitte Top 100 van je heeft. Het betreft een overzicht in elektronische vorm. Je kunt ons ook verzoeken om dit overzicht te verzenden voor gebruik door een andere partij.


   3.5 Recht op bezwaar

   Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door De Fitte Top 100 of door één van onze verwerkers. Je kunt je bezwaar per e-mail kenbaar maken aan De Fitte Top 100. Binnen twee weken ontvang je een reactie op je bezwaar.

   Je kunt je te allen tijde afmelden voor de informatie van De Fitte Top 100 door een e-mail te sturen naar info@fittetop100.nl of door contact op te nemen via het contactformulier op de website www.fittetop100.nl.


   3.6 Recht op beperking van de verwerking

   In bepaalde situaties heb je het recht op beperking van het gebruik van je persoonsgegevens door De Fitte Top 100. Dit is het geval als de persoonsgegevens die wij van je hebben, mogelijk onjuist zijn, de verwerking onrechtmatig is, de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, of als je bezwaar maakt tegen de verwerking. Wij zullen dan tijdelijk of permanent stoppen met het verwerken van je persoonsgegevens (of een deel daarvan).


   3.7 Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering

   Dit is het recht op een menselijke blik bij besluiten die jou betreffen. Mocht De Fitte Top 100 een besluit nemen op basis van automatisch verwerkte persoonsgegevens, met belangrijke consequenties voor jou, dan heb je het recht om te verzoeken om een nieuw besluit, waarbij een mens de persoonsgegevens heeft beoordeeld.

   4. Autoriteit Persoonsgegevens

   Je hebt altijd het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen over de verwerking van je persoonsgegevens door PGGM&CO. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vind je hierover nadere informatie.

   5. Wijzigingen privacystatement

   Indien hiertoe aanleiding bestaat wordt dit privacystatement gewijzigd. De laatste keer was dat op 29 april 2022. Raadpleeg regelmatig dit document om op de hoogte te blijven

   De Fitte Top 100 maakt gebruik van cookies. Hierover leest u meer in het cookiestatement.
   In het privacystatement leest u meer over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

   Ik ga akkoord